contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Sant Jaume
de Frontanyà
 Data i hora oficials: 18:03 | 06/08/2020
Sol·licitud de llicènica urbanística d\'obra menor

Es consideren obres menors les següents:


a) Obres de nova construcció. Construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.


b) Obres de intervenció parcial en edificacions, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació:

- Ampliació: Si no suposen una variació essencial en la volumetria o en la composició general exterior, i no afecten elements o parts d’edificació objecte de protecció.
- Modificació, reforma o rehabilitació: Si no suposen una variació essencial en la composició general exterior, en el conjunt del sistema estructural, no tenen per objecte canviar els usos característics del edifici , i no afecten elements o parts d’edificació objecte de protecció.

c) Murs de contenció de terres.

d)Construcció de dipòsits i piscines.

e) Elements o instal.lacions que requereixin estructura o suport autònoms i sempre que no modifiquin la configuració arquitectònica dels edificis.

f) Grues o aparells elevadors en sòls de titularitat privada.

g) Bastides d’alçada superior a 5 m.

h)Tala d´arbres integrats en arbreda en sòls de titularitat privada.

i) Totes aquelles no previstes expressament però assimilables quant a entitat o naturalesa.

Qui pot demanar:   Qualsevol persona o el seu representant degudament autoritzat
Documentació a aportar:
  • Full de sol•licitud llicència d’obra menor (és facilita a l’Ajuntament)
  • Projecte per duplicat signat per promotor i tècnic/a competent i visat pel corresponent Col.legi Professional, que haurà d’incloure:

a. Plànol d’emplaçament E /1:2000
b. Plànols de plantes, alçats i seccions (escala mínima 1:100) suficients per la comprensió del projecte i de les obres a realitzar, i justificatives del compliment i adeqüació a les determinacions urbanístiques i tècniques aplicables.
c. Memòria descriptiva.
d. Pressupost de l’execució material
e. Justificació de la gestió de les runes

 

  • Full d’assumeix del tècnic/a director/a de l’execució d’obres.
  • Documentació preceptiva en matèria de seguretat i salut.
  • Només en cas de GRUES: Document acreditatiu de la disposició d’una assegurança vigent amb cobertura de la responsabilitat civil derivada de la instal.lació concreta de què es tracti, aixi com la documentació que estableix la ITC MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovada pel RD 836/2003, de 27 de juny.
  • Tota la documentació (inclosos plànols) es presentaran plegats a tamany DIN A-4.

Internet

Ompliu el següent formulari


Iniciar el tràmit
Actualització d'aquest contingut: 18:25:20 18-02-2014
Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanya | 08607 Sant Jaume de Frontanyà
Tel. Tel 938 239 194 |  contactar
Amb col·laboració de: